web
analytics
چگونه پس از شکست تسلیم نشویم؟ | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

موفقیت به سبک «توماس ادیسون» و چند تن دیگر

معلم هایش او را آنقدر احمق می دانستند که بعید بود چیزی یاد بگیرد. دو بار از کار اخراج شد، چون...