web
analytics
قوانین بهره وری ، پیشرفت ، موفقیت و رشد | کافه راز

برچسب:

بهره وری

قوانین بهره وری که همیشه و همه جا در زندگی جواب می دهند.

این آزمایش مبنایی برای تحیقات بعدی بر روی اثر رقیبان بر پیشرفت های شخصی شد. در سال ۱۹۲۴، فلوید...