web
analytics
آیا کودکان سمج و دردسرساز می توانند در آینده کارآفرینان موفقی شوند؟ | کافه راز

برچسب:, , , ,

کافه راز

کودکان دردسرساز و سمج امروز؛ کارآفرینان موفق فردا

همیشه این سوال برای محققان مطرح بوده است که یک فرد برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق به چه...